Google+
REGULAMIN


REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
DZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia Usług przez Dostawcę
Usług.
2. Dostawca Usług może wprowadzić dodatkowe szczegółowe regulaminy dla
Usług uregulowanych w Regulaminie, w szczególności związane z akcjami
promocyjnymi, jak również odrębne regulaminy dla usług nieuregulowanych
w Regulaminie.
3. Postanowienia Umowy Abonenckiej, Cennika, jak również odrębnych
regulaminów, odmienne od postanowień zawartych w Regulaminie, znajdują
pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu.
4. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:
Abonent strona Umowy Abonenckiej zawartej z Dostawcą
Usług;
Aktywacja czynności podejmowane przez Dostawcę Usług,
w wyniku których następuje uruchomienie
świadczenia Usług na rzecz Abonenta, podlegające
opłacie zgodnie z Cennikiem;
Cennik wykaz opłat za świadczenie Usług oraz innych
usług świadczonych przez Dostawcę Usług wraz z
opisem zasad ich naliczania;
Dostawca Usług przedsiębiorca lub przedsiębiorcy
telekomunikacyjni, będący stroną Umowy
Abonenckiej zawartej z Dostawcą Usług
Instalacja czynności techniczne podejmowane przez
Dostawcę Usług, w celu wykonania Zakończenia
Sieci lub montażu Sprzętu w Lokalu i aktywacji
Usługi.
Konsument Abonent lub Zamawiający będący osobą fizyczną,
dokonujący czynności prawnej niezwiązanej
bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub
zawodową;
Lokal budynek lub lokal mieszkalny lub użytkowy
wskazany w Umowie Abonenckiej jako miejsce
świadczenia Usługi/zakończenia Sieci;
Okres Rozliczeniowy okres, za który dokonywane są rozliczenia
należności z tytułu świadczenia Usług, liczony w
pełnych miesiącach, rozpoczynający i kończący się
w dniach wskazanych przez Dostawcę usług na
rachunku/fakturze. O ile Umowa Abonencka nie
stanowi inaczej, Okres Rozliczeniowy wynosi 1
miesiąc;
Opłata Abonamentowa wskazana w Umowie Abonenckiej opłata
przysługująca Dostawcy Usług wobec Abonenta,
naliczana z tytułu świadczenia Usługi za każdy
Okres Rozliczeniowy;
Regulamin niniejszy regulamin;
Sie
sie
telekomunikacyjna wykorzystywana przez Dostawcę Usług do
świadczenia Usług;
Sprzęt urządzenie techniczne (w szczególności router,
antena) oraz Zakończenie Sieci, niezbędne do
korzystania z Usług.
Strona WWW Strona internetowa zamieszczona pod adresem
www.lynxnet.pl;
IBOK Internetowe Biuro Obsługi Klienta - część serwisu
internetowego na Stronie WWW, w której Abonent
ma możliwość dokonywania niektórych zdalnych
operacji związanych z Usługami;
ID Numer przydzielony Abonentowi, składający się z
ciągu znaków alfanumerycznych, zawarty w
Umowie, umożliwiający dokonywanie zdalnych
operacji związanych z Usługą;
PIN poufny ciąg znaków alfanumerycznych znany
wyłącznie Abonentowi, umożliwiający wraz z ID
dokonywanie zdalnych operacji, związanych z
Usługą;
Umowa Abonencka umowa o świadczenie Usług, zawarta pomiędzy
Dostawcą Usług a Abonentem;
Urządzenie końcowe urządzenie będące własnością Abonenta, służące
do odbioru sygnału dostarczanego przez Dostawcę
Usług, np. komputer, aparat telefoniczny, tablet;
Usługi świadczone przez Dostawcę Usług Usługi
Internetowe, oraz związane z nimi usługi dodatkowe;
Usługi Internetowe zapewnienie transmisji danych, w tym dostępu do
Internetu za pośrednictwem Sieci;
Zakończenie Sieci część Sieci umiejscowiona w Lokalu zakończona
gniazdem abonenckim, umożliwiająca
podłączenie do Sieci Sprzętu i Urządzeń Końcowych
oraz korzystanie z Usług;
Ustawa ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171 poz. 1800 ze
zm.);
Zamawiający podmiot ubiegający się o zawarcie Umowy
Abonenckiej z Dostawcą Usług.
Taryfa wariant Usługi Internetowej, charakteryzujący się
parametrami technicznymi i funkcjonalnymi wraz z udogodnieniami
towarzyszącymi, określonymi w Cenniku i Umowie
DZIAŁ II
UMOWA ABONENCKA
1. Zawarcie Umowy Abonenckiej następuje w oparciu o wniosek złożony
przez Zamawiającego u Dostawcy Usług ustnie, na piśmie, telefonicznie,
za pośrednictwem poczty elektronicznej albo za pomocą formularza
umieszczonego na Stronie WWW.
2. Umowa Abonencka może zosta
3. zawarta:
a. na piśmie w siedzibie Dostawcy Usług,
b. na piśmie poza siedzibą Dostawcy Usług, z upoważnionym
przedstawicielem Dostawcy Usług,
4. Umowa Abonencka zawierana jest na czas określony lub nieokreślony.
5. Dostawca Usług może żądać przy zawarciu Umowy Abonenckiej
następujących danych i dokumentów:
a. w przypadku osoby fizycznej: nazwisko i imiona, imiona rodziców,
miejsce i data urodzenia, adres miejsca zamieszkania i adres
korespondencyjny, jeżeli jest on inny niż adres miejsca
zamieszkania; numer ewidencyjny PESEL - w przypadku
obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, nazwy, serii i numeru
dokumentu (ów) potwierdzających tożsamość, a w przypadku
cudzoziemca, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego
Unii Europejskiej albo Konfederacji Szwajcarskiej - numeru
paszportu lub karty pobytu,
b. w przypadku osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej nie
posiadającej osobowości prawnej: nazwy, adresu/adresu do
korespondencji, numeru NIP, numeru REGON na podstawie
okazanego wpisu do KRS lub Ewidencji Działalności
Gospodarczej.
6. Dostawca Usług uzależnia zawarcie Umowy Abonenckiej od istnienia
warunków technicznych niezbędnych do świadczenia Usług na rzecz
Zamawiającego.
7. Dostawca Usług może uzależnić zawarcie Umowy Abonenckiej od:
a. dostarczenia przez Zamawiającego dokumentów potwierdzających
możliwość wykonania zobowiązań wobec Dostawcy Usług
wynikających z Umowy Abonenckiej,
b. pozytywnej oceny wiarygodności płatniczej Abonenta, wynikającej
z danych będących w posiadaniu Dostawcy Usług lub
udostępnionych mu przez biuro informacji gospodarczej.
8. Dostawca Usług może odmówić zawarcia Umowy Abonenckiej lub
zawrzeć tę umowę na warunkach mniej korzystnych dla Abonenta w
wyniku negatywnej oceny wiarygodności płatniczej dokonanej na
podstawie informacji udostępnionych przez biuro informacji gospodarczej,
w szczególności poprzez żądanie zabezpieczenia wierzytelności
wynikających z Umowy Abonenckiej.
9. Dostawca Usług może odmówić zawarcia Umowy Abonenckiej, jeżeli
zamawiający Usługę nie posiada tytułu prawnego do Lokalu.
10. Umowę Abonencką zawiera Dostawca Usług lub osoba przez niego
upoważniona.
11. W przypadku Umowy Abonenckiej zawartej na odległość lub poza
lokalem przedsiębiorstwa Dostawcy Usług, Konsument może w terminie
14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia
kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej. Oświadczenie można
złożyć w szczególności na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr
2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
(Dz.U.2014.827) lub Załącznik nr 1 do Umowy Abonenckiej.
12. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy Abonenckiej wystarczy
wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Dostawca Usług nie
zapewnia możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy
Abonenckiej drogą elektroniczną.
13. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od Umowy Abonenckiej
zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa umowę tę uważa
się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od
Umowy Abonenckiej zanim Dostawca Usług przyjął jego ofertę, oferta
przestaje wiąza
14. .
15. Dostawca Usług ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie
14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od
Umowy Abonenckiej, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez
niego płatności, w tym poniesione przez Konsumenta koszty dostarczenia
Sprzętu. Dostawca Usług dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego
samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument
wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego
z żadnymi kosztami.
16. Konsument ma obowiązek zwrócić Dostawcy Usług dostarczony przez
niego Sprzęt lub przekazać go osobie upoważnionej przez Dostawcę Usług
do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym
odstąpił od umowy, chyba że Dostawca Usług zaproponował, że sam
odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed
jego upływem na adres Jana III Sobieskiego 7, 83-322 Stężyca.
Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Sprzętu Dostawcy Usług,
takie jak koszt odesłania pocztą według standardowych opłat operatora
pocztowego lub koszt przesyłki kurierskiej.
17. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od Umowy Abonenckiej po
zgłoszeniu żądania rozpoczęcia wykonywania Usługi przed upływem terminu
do odstąpienia od Umowy Abonenckiej, ma obowiązek zapłaty za
świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
18. Kwotę zapłaty, o której mowa w pkt 15, oblicza się proporcjonalnie do
zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionych w
Umowie Abonenckiej opłat.
19. Konsument nie ponosi kosztów:
a. świadczenia Usług, w całości lub w części, za czas do odstąpienia od
umowy, jeżeli:
b. Dostawca Usług nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia
od umowy i skutkach jego wykonania lub
c. Konsument nie żądał spełniania świadczenia przed upływem terminu
do odstąpienia od Umowy Abonenckiej.
20. Prawo odstąpienia od Umowy Abonenckiej zawartej poza lokalem
przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w
odniesieniu do umowy:
a. jeżeli Dostawca Usług wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem
świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Dostawcę Usług
utraci prawo odstąpienia od umowy;
b. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Dostawca Usług do niego
przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli
Dostawca Usług świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których
wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części
zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo
odstąpienia od Umowy Abonenckiej przysługuje Konsumentowi w
odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
c. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub
wizualne albo programy komputerowe dostarczane w
zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
dostarczeniu;
d. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku
materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną
zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy
i po poinformowaniu go przez Dostawcę Usług o utracie prawa
odstąpienia od umowy.
21. Abonent może składać zamówienia na pakiety taryfowe oraz dodatkowe opcje
usługi na piśmie w siedzibie Dostawcy Usług, za pośrednictwem formularza
znajdującego się na Stronie WWW lub za pośrednictwem IBOK.
22. Abonent może kontaktować się z Dostawcą Usług w następujący sposób:
a. pocztą elektroniczną na adres biuro@netgarden.pl ;
b. telefonicznie pod numerami: 601690487, 695379955, 505008790
c. za pomocą wiadomości SMS pod numerami: 601690487, 695379955,
505008790
d. osobiście w siedzibie Dostawcy Usług pod adresem Plac Wolności 9,
76-213 Gardna Wielka
e. za pośrednictwem IBOK (bok.netgarden.pl).
DZIAŁ III
ZASADY KORZYSTANIA ZE SPRZ Ę TU ORAZ JEGO ZWROTU
1. Sprzęt przeznaczony jest do używania przez Abonenta dla celów
świadczenia Usługi na zasadach określonych w Umowie Abonenckiej
oraz Regulaminie.
2. O ile nie postanowiono inaczej, Sprzęt pozostaje własnością Abonenta.
3. Dostawca Usług zobowiązany jest do dostarczenia Sprzętu wolnego od
wad. Sprzęt objęty jest 12-miesięczną gwarancją producenta.
4. W przypadku, gdy Instalacja Sprzętu jest połączona z większymi niż
przeciętne nakładami materiałowymi lub czasowymi, Dostawca usług
jest uprawniony do pobrania opłaty wyższej od wskazanej w Cenniku,
na podstawie kosztorysu zaakceptowanego przez Zamawiającego przed
zawarciem Umowy Abonenckiej.
5. Abonent jest zobowiązany udostępnić Lokal w celu wykonania Instalacji
w terminie ustalonym z Dostawcą usług, umożliwiającym dochowanie
wskazanego w Umowie Abonenckiej terminu rozpoczęcia świadczenia
Usług.
6. Dostawca Usług zobowiązuje się do Instalacji Zakończenia Sieci
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowiązującymi normami, do
miejsca wskazanego przez Abonenta. Kable zostaną poprowadzone
możliwie najkrótszą drogą do Zakończenia Sieci. Prace instalacyjne w
Lokalu mogą obejmują m.in. wiercenie otworów, położenie kabla oraz
instalację niezbędnych elementów Zakończenia Sieci.
7. Przedstawiciel Dostawcy Usług nie jest uprawniony ani zobowiązany do
przestawiania mebli i innego wyposażenia znajdującego się w Lokalu.
8. W czasie Instalacji w Lokalu powinien przebywać Abonent lub
upoważniona przez niego pełnoletnia osoba.
9. Abonent stwierdza fakt wydania Sprzętu oraz prawidłowego lub
nieprawidłowego wykonania Instalacji własnoręcznym podpisem na
protokole przedłożonym przez przedstawiciela Dostawcy Usług.
10. Podmiotem wyłącznie uprawnionym do dokonywania jakichkolwiek
zmian oraz konserwacji Sprzętu, jak również usuwania awarii i usterek
Sprzętu jest Dostawca Usług.
11. Abonent zobowiązany jest do używania Sprzętu w sposób zgodny z jego
przeznaczeniem oraz przekazaną mu instrukcją. Abonent nie jest
uprawniony do udostępniania Sprzętu osobom trzecim, jak również
przenoszenia go poza obręb Lokalu.
12. Abonent zobowiązany jest do zabezpieczenia przed dostępem osób
nieuprawnionych przekazanych mu przez Dostawcę Usług haseł.
loginów, numerów PIN oraz innych podobnych danych.
13. O ile Umowa Abonencka nie stanowi inaczej, Abonent uzyskuje
prawo do instalacji jednego Zakończenia Sieci. Instalacja w Lokalu
kolejnych Zakończeń Sieci dokonywana jest za dodatkową opłatą
określoną w Cenniku.
14. O ile w Umowie Abonenckiej nie przewidziano inaczej, Sprzęt oraz
Usługi nie mogą stanowić podstawy do świadczenia przez Abonenta,
odpłatnie lub nieodpłatnie, usług telekomunikacyjnych na rzecz osób
trzecich.
15. Abonent zobowiązany jest do poinformowania niezwłocznie Dostawcy
Usług o nieprawidłowym działaniu, uszkodzeniu lub utracie Sprzętu,
nie później niż w ciągu 48 godzin od ich stwierdzenia.
16. Wymiana Sprzętu następuje:
f. nieodpłatnie w przypadku ujawnienia się wad Sprzętu wynikających
z przyczyn tkwiących w nim przed wydaniem Abonentowi,
g. odpłatnie w przypadku utraty lub uszkodzenia Sprzętu będących
następstwem używania go niezgodnie z instrukcją, przeznaczeniem,
Umową abonencką lub Regulaminem. W takim przypadku Abonent
ponosi koszt naprawy lub wymiany Sprzętu w wysokości
określonej w Cenniku,
h. odpłatnie w przypadku zmiany zakresu świadczonych Usług,
skutkującej koniecznością wymiany Sprzętu lub dokonania w nim
zmian, w wysokości określonej w Cenniku.
DZIAŁ IV
OPŁATY
1. Wysokość opłat za Usługi świadczone przez Dostawcę Usług określa
Cennik.
2. Cennik jest dostępny na Stronie WWW (www.netgarden.pl) oraz w
siedzibie Dostawcy Usług pod adresem Plac Wolności 9 76-213
Gardna Wielka
3. Abonent uiszcza Opłatę Abonamentową z góry za każdy Okres
Rozliczeniowy. W przypadku świadczenia Usługi przez niepełny
Okres Rozliczeniowy, Opłata Abonamentowa jest obliczana
proporcjonalnie do liczby dni, w których Usługa była świadczona.
4. Opłaty uiszczane są w terminie wskazanym na doręczonym
Abonentowi rachunku/fakturze, przy czym o ile nie wskazano inaczej,
termin ten wynosi do 15 każdego miesiąca.
5. Opłaty wnoszone są na rachunek bankowy Dostawcy Usług wskazany
na przesłanym Abonentowi rachunku/fakturze.
6. Uiszczając opłatę Abonent zobowiązany jest podać w tytule przelewu
jedną z poniższych informacji:
• numer ID przydzielony Abonentowi przez Dostawcę Usług, wskazany
w Umowie Abonenckiej oraz na rachunku/fakturze lub
• imię i nazwisko Abonenta oraz adres lub
• nazwę firmy lub
• numer rachunku/faktury.
7. Wysokość roszczenia z tytułu jednostronnego rozwiązania umowy
przez abonenta lub przez dostawcę usług z winy abonenta przed
upływam minimalnego okresu trwania abonamentu lub przed upływem
terminu na jaki została zawarta, nie może przekroczyć wartość ulgi
przyznanej abonentowi pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za
okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania.
DZIAŁ V
ZAWIESZENIE Ś WIADCZENIA USŁUG
1. Zawieszenie świadczenia Usługi może nastąpić na wniosek Abonenta
złożony na piśmie, telefonicznie, za pośrednictwem poczty
elektronicznej lub za pośrednictwem IBOK, który nie zalega z
opłatami wynikającymi z Umowy Abonenckiej. Zawieszenie
świadczenia Usługi następuje począwszy od pierwszego dnia Okresu
Rozliczeniowego następującym po Okresie Rozliczeniowym, w
którym Abonent złożył wniosek.
2. W okresie zawieszenia świadczenia Usługi Opłaty Abonamentowej nie
pobiera się.
3. Ponowna aktywacja Usługi następuje na wniosek Abonenta.
DZIAŁ VI
USŁUGI INTERNETOWE
1. Operator świadczy Usługę Internetową w zasięgu Sieci i w zakresie
istniejących możliwości technicznych, na warunkach określonych w
Umowie Abonenckiej, Cenniku i Regulaminie.
2. Usługa Internetu stacjonarnego obejmuje przyłączenie do Sieci oraz
zapewnienie dostępu do ogólnodostępnej sieci Internet.
3. Dostawca Usług zaleca Abonentowi zainstalowanie na Urządzeniu
Końcowym oprogramowania antywirusowego oraz dokonywania
okresowej kontroli antywirusowej wszelkich otrzymanych i
przechowywanych przez niego danych. Dostawca Usług zaleca
Abonentowi wyłączanie urządzeń z sieci w czasie wyładowań
atmosferycznych.
4. Abonent nie jest uprawniony do udostępniania Usług Internetowych
osobom trzecim, jak również nie może świadczyć na ich podstawie
(odpłatnie bądź nieodpłatnie) jakichkolwiek usług
telekomunikacyjnych, bez uprzedniej zgody Dostawcy Usług
wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
5. W przypadku dokonania przez Abonenta we własnym zakresie zmian
konfiguracji lub parametrów Sprzętu w stosunku do pierwotnych
ustawień bądź dokonania innych zmian, w następstwie których
korzystanie z Usługi będzie utrudnione lub niemożliwe, Dostawca
Usług na żądanie Abonenta przywróci Sprzęt do stanu poprzedniego,
co wiąże się z koniecznością zapłaty przez Abonenta opłaty określonej
w Cenniku.
6. Abonent jest zobowiązany korzystać z Usług Internetowych zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Umowy
Abonenckiej oraz Regulaminem. W szczególności Abonent
zobowiązany jest powstrzymać się od rozpowszechniania materiałów
zawierających treści niezgodne z przepisami prawa, naruszania praw
własności intelektualnej lub dóbr osobistych osób trzecich,
podejmowania czynności mających na celu uzyskanie
nieautoryzowanego dostępu do systemów komputerowych Dostawcy
Usług lub osób trzecich, korzystania z Usług Internetowych w sposób
prowadzący do naruszenia prawidłowego działania Sieci lub urządzeń
Dostawcy Usług bądź podmiotów trzecich
7. Dostawca usług nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione
przez Abonentów niebędących Konsumentami na skutek braku
możliwości korzystania z Usług Internetowych w sposób prawidłowy, a
w szczególności braku lub opóźnienia transmisji danych.
DZIAŁ VII
JAKO ŚĆ USŁUG
1. Dostawca Usług świadczy Usługi 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
2. Operator świadczy Usługi Telekomunikacyjne o jakości zgodnej z
normami ETSI (European Telecommunications Standards Institute).
3. Minimalny oferowany poziom jakości Usługi Internetowej odpowiada
przepływności wynoszącej 10% maksymalnej przepustowości w danej
Taryfie przez 95% czasu trwania transmisji danych.
4. Dostawca Usług stosuje następujące procedury dotyczące pomiaru i
organizacji ruchu we własnej sieci:
5. stały monitoring obciążenia Sieci w charakterystycznych jej punktach;
6. kształtowanie i ograniczanie przepustowości;
7. unikanie przeciążeń w sieci.
8. Powyższe procedury nie mają wpływu na jakość świadczonych Usług.
9. Wstępne przyłączenie do Sieci następuje w terminie 1 dni od zawarcia
Umowy Abonenckiej.
10. Ograniczenia w dostępie lub korzystaniu z Usług i aplikacji mogą
wynikać z:
11. rodzaju wykorzystywanego Urządzenia Końcowego i jego
oprogramowania,
12. warunków transmisji w miejscu korzystania z usług lub aplikacji przez
Abonenta,
13. warunków dostępu lub korzystania z usług i aplikacji określonych przez
Dostawcę Usług,
14. decyzji dostawców usług i aplikacji w sieciach innych operatorów, z
których Abonent korzysta, dotyczących warunków dostępu lub
korzystania z usług i aplikacji,
15. środków technicznych podejmowanych przez Dostawcę Usług w celu
zapewnienia bezpieczeństwa i integralności Sieci oraz usług,
16. skorzystania przez Dostawcę Usług z uprawnień do rozwiązania Umowy
Abonenckiej ze skutkiem natychmiastowym, na zasadach określonych w
Umowie Abonenckiej,
17. niepoprawnych informacji dostarczonych Abonentowi przez Dostawcę
Usług.
18. Dostawca Usług jest uprawniony do podejmowania następujących
działań w związku z przypadkami naruszenia bezpieczeństwa lub
integralności Sieci i Usług:
19. usunięcia komunikatu, który zagraża bezpieczeństwu lub integral- ności
Sieci i Usług,
20. przerwania lub ograniczenia świadczenia Usług na Zakończeniu Sieci, z
którego następuje wysyłanie komunikatów zagrażających
bezpieczeństwu Sieci lub Usług,
21. rozwiązania Umowy Abonenckiej ze skutkiem natychmiastowym,
22. zawiadomienia właściwych organów i służb.
23. Informacje o zagrożeniach związanych z Usługami, w tym o sposobach
ochrony bezpieczeństwa, prywatności i danych osobowych, są
zamieszczone na Stronie WWW w zakładce BEZPIECZEŃSTWO.
Dzia ł VIII
ZAKRES USŁUG SERWISOWYCH
1. Dostawca Usług świadczy usługi serwisowe polegające na:
2. monitoringu oraz dokonywaniu okresowych przeglądów Sieci,
3. podejmowaniu działań mających na celu zabezpieczenie Sieci przed
dostępem osób nieupoważnionych,
4. telefonicznym wsparciu technicznym Abonenta w zakresie
konfiguracji i instalacji Sprzętu, w tym Zakończenia Sieci,
5. reagowaniu na zgłoszenia usterek dokonywane przez Abonenta,
6. Zasady płatności z tytułu usług serwisowych określa Cennik, przy
czym Abonent zobowiązany jest do zwrotu kosztów usług
serwisowych podejmowanych z przyczyn leżących po stronie
Abonenta oraz z tytułu bezpodstawnego wezwania serwisanta.
7. Dostawca Usług zobowiązuje się do podjęcia działań w celu usunięcia
awarii oraz usterek w możliwie najkrótszym czasie.
8. W przypadku konieczności wykonania usług serwisowych w Lokalu,
Abonent zobowiązany jest udostępnić go przedstawicielowi Dostawcy
Usług w terminie z nim uzgodnionym, umożliwiającym niezwłocznie
przeprowadzenie tych prac.
9. Abonent zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Dostawcy
Usług o stwierdzonych awariach i usterkach Sieci.
10. Abonent może skontaktować się z Dostawcą Usług w celu
skorzystania z usług serwisowych za pośrednictwem następujących
kanałów kontaktowych:
a. pod numerami telefonu 601690487, 695379955, 505008790 .
b. za pośrednictwem IBOK (bok.netgarden.pl).
DZIAŁ IX
ODPOWIEDZIALNO ŚĆ DOSTAWCY USŁUG Z TYTUŁU
NIEWYKONANIA LUB NIENALE Ż YTEGO WYKONANIA
UMOWY ABONENCKIEJ .
1. Dostawca Usług odpowiada za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie Usług na zasadach określonych w Ustawie oraz Kodeksie
Cywilnym.
2. Dostawca Usług nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli za niewykonanie
lub nienależyte wykonanie Usług wynikało z przyczyn leżących po
stronie Abonenta, w szczególności nieprzestrzegania przez Abonenta
postanowień Umowy lub Regulaminu, działania Abonenta
niezgodnego z prawem albo nastąpiło na skutek zdarzenia o
charakterze siły wyższej.
3. Odpowiedzialność Dostawcy Usług nie obejmuje korzyści utraconych
przez Abonenta nie będącego Konsumentem.
4. Za każdy dzień, w którym wystąpiła przerwa w świadczeniu Usługi
lub nie został osiągnięty określony w Umowie Abonenckiej poziom
jakości świadczonej Usługi, Abonentowi przysługuje prawo do
odszkodowania w wysokości 1/30 Opłaty Abonamentowej
przysługującej Dostawcy Usług z tytułu Usługi, której dotyczy
nienależyte wykonanie Umowy Abonenckiej.
5. W przypadku niedotrzymania przez Dostawcę Usług terminu
rozpoczęcia świadczenia Usługi, przewidzianego w Umowie
Abonenckiej, Abonentowi przysługuje odszkodowanie za każdy dzień
opóźnienia, w wysokości 1/30 przewidzianej w Umowie Abonenckiej
Opłaty Abonamentowej przysługującej Dostawcy Usług z tytułu tej
Usługi.
6. Do okresu, za który Abonentowi przysługuje odszkodowanie, nie
wlicza się czasu, w którym usunięcie przyczyny niewykonania lub
nienależytego wykonania Umowy Abonenckiej nie było możliwe z
przyczyn leżących po stronie Abonenta
7. W sytuacji określonej w ust. 4-5 Abonent uprawniony jest do żądania
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, wynikających
z przepisów Kodeksu Cywilnego.
8. Przyznanie odszkodowania następuje na podstawie reklamacji złożonej
przez Abonenta w trybie określonym w Dziale X Regulaminu.
DZIAŁ X
POST Ę POWANIE REKLAMACYJNE
1. Abonent może składać reklamację z powodu niedotrzymania z winy
Dostawcy usług określonego w Umowie abonenckiej terminu
rozpoczęcia świadczenia Usług, niewykonania lub nienależytego
wykonania Usługi, nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu
świadczenia usługi telekomunikacyjnej.
2. Reklamacja może być złożona w terminie 12 miesięcy od ostatniego
dnia okresu rozliczeniowego, w którym zakończyła się przerwa w
świadczeniu Usługi, lub od dnia, w którym Usługa została
nienależycie wykonana lub miała być wykonana, lub od dnia
doręczenia faktury zawierającej nieprawidłowe obliczenie należności
z tytułu świadczenia Usługi.
3. Reklamację złożoną po upływie terminu, o którym mowa w ustępie
poprzedzającym pozostawia się bez rozpoznania, o czym jednostka
Dostawcy usług rozpatrująca reklamację niezwłocznie powiadamia
Abonenta.
4. Reklamacja może być złożona w siedzibie Dostawcy Usług.
Reklamacja może by złożona:
a) w formie pisemnej - osobiście podczas wizyty Abonenta w siedzibie
Dostawcy Usług, albo przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz.
1529),
b) ustnie - telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty
Abonenta w siedzibie Dostawcy Usług
c) w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji
elektronicznej poprzez adres e-mail: biuro@netgarden.pl
5. Reklamacja powinna zawierać:
a) imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby
Abonenta,
b) określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu;
c) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,
d) przydzielony Abonentowi numer (ID), którego dotyczy reklamacja,
numer ewidencyjny nadany Abonentowi przez Dostawcę usług lub
adres Lokalu,
e) datę złożenia wniosku o zawarcie Umowy - w przypadku reklamacji, o
której mowa w ust. 1 pkt a,
f) datę zawarcia Umowy abonenckiej i określony w niej termin
rozpoczęcia świadczenia Usługi - w przypadku reklamacji, o której
mowa w ust. 1 pkt b,
g) wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności wynikających z
Umowy lub z przepisów prawa - w przypadku gdy Abonent żąda ich
wypłaty,
h) numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty
odszkodowania lub innej należności albo wniosek o zaliczenie ich na
poczet przyszłych płatności - w przypadku, o którym mowa w pkt g,
i) podpis Abonenta - w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
6. W przypadku gdy reklamacja złożona przez Abonenta ustnie albo w
formie pisemnej osobiście podczas wizyty Abonenta w Lokalu
Dostawcy usług, nie spełnia warunków określonych w ust. 5,
upoważniona osoba reprezentująca Dostawcę usług, przyjmując
reklamację, jest obowiązana, o ile uzna, że jest to konieczne do
prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, do poinformowania Abonenta
o konieczności jej niezwłocznego uzupełnienia z pouczeniem, że
nieuzupełnienie reklamacji spowoduje pozostawienie reklamacji bez
rozpoznania. Reklamacje nieuzupełnione pozostawia się bez
rozpoznania.
7. W przypadku gdy reklamacja złożona w sposób inny niż wskazany w
ust. 1 nie spełnia warunków określonych w ust. 5, jednostka Dostawcy
usług rozpatrująca reklamację, o ile uzna, że jest to konieczne do
prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa Abonenta
do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni, i zakres
tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w
określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez
rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu
reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
8. Jeżeli w reklamacji nie została określona kwota, o której mowa w ust.
5 pkt g, a prawo do odszkodowania lub zwrotu innej należności oraz
kwota tego odszkodowania lub zwrotu nie budzi wątpliwości,
jednostka Dostawcy usług rozpatrująca reklamację traktuje reklamację
tak, jakby kwota ta była określona.
9. W przypadku złożenia reklamacji osobiście przez Abonenta w Lokalu
Dostawcy usług, ustnie albo w formie pisemnej, upoważniona osoba
reprezentująca Dostawcę usług, przyjmująca reklamację, niezwłocznie
potwierdza jej przyjęcie.
10. W przypadku złożenia reklamacji w formie pisemnej przesyłką
pocztową, telefonicznie albo w formie elektronicznej z
wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, Dostawca usług
w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji potwierdza jej
przyjęcie.
11. Potwierdzenie przyjęcia reklamacji wskazuje dzień złożenia
reklamacji oraz zawiera nazwę, adres i numer telefonu jednostki
Dostawcy usług rozpatrującej reklamację. Potwierdzenia, o którym
mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się w przypadku udzielenia
odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
12. Jednostka Dostawcy usług rozpatrująca reklamację, udziela
odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej złożenia.
13. Odpowiedź na reklamację zawiera:
a) nazwę jednostki Dostawcy usług rozpatrującej reklamację,
b) informację o dniu złożenia reklamacji,
c) rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji,
d) w przypadku przyznania odszkodowania lub zwrotu innej należności -
określenie wysokości kwoty i terminu jego wypłaty lub zwrotu albo
wskazanie, że kwota odszkodowania lub innej należności zostanie
zaliczona na poczet przyszłych płatności, zgodnie z wnioskiem
Abonenta, o którym mowa w ust. 5 pkt h,
e) pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie
dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym, a dodatkowo, w
przypadku gdy Abonentem jest konsument, o prawie dochodzenia
roszczeń w postępowaniach, o których mowa w art. 109 i art. 110
Ustawy,
f) dane identyfikujące upoważnionego pracownika reprezentującego
Dostawcę usług, z podaniem jego imienia, nazwiska oraz zajmowanego
stanowiska,
14. W przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części
odpowiedź na reklamację powinna:
a) dodatkowo zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne;
b) zostać doręczona Abonentowi przesyłką poleconą - w przypadku gdy
odpowiedź na reklamację jest udzielana na papierze.
15. Dostawca usług potwierdza przyjęcie reklamacji oraz udziela
odpowiedzi na reklamację na papierze. Postanowienia tego nie stosuje
się w przypadku złożenia reklamacji w formie elektronicznej z
wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. W takim
przypadku Dostawca usług potwierdza przyjęcie reklamacji oraz
udziela odpowiedzi na reklamację w formie elektronicznej na
wskazany w tym celu adres poczty elektronicznej albo z
wykorzystaniem innego, wskazanego przez Abonenta środka
komunikacji elektronicznej. Jeżeli Abonent nie wskaże adresu poczty
elektronicznej albo innego środka komunikacji elektronicznej,
Dostawca usług potwierdza przyjęcie reklamacji oraz udziela
odpowiedzi na reklamację na adres poczty elektronicznej, z którego
reklamacja została wysłana, albo z wykorzystaniem środka
komunikacji elektronicznej użytego przez Abonenta do złożenia
reklamacji.
16. Za zgodą Abonenta, wyrażoną w reklamacji, w Umowie abonenckiej
lub w odrębnym oświadczeniu, Dostawca usług potwierdza przyjęcie
reklamacji oraz udziela odpowiedzi na reklamację w formie
elektronicznej na wskazany w tym celu adres poczty elektronicznej
albo z wykorzystaniem innego, wskazanego przez Abonenta środka
komunikacji elektronicznej. Przepis art. 174 Ustawy stosuje się.
17. Posłużenie się innym środkiem komunikacji elektronicznej, o
którym mowa w ust. 15 i 16, jest dopuszczalne, jeżeli przekazane
w ten sposób potwierdzenie przyjęcia reklamacji oraz odpowiedź na
reklamację spełniają wymogi, o których mowa odpowiednio w ust.
11 oraz ust. 13 i 14 pkt a, a postać i forma potwierdzenia przyjęcia
reklamacji oraz odpowiedzi na reklamację umożliwia Abonentowi
ich zapisanie, przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku
czynności.
18. Jeżeli wysłana przez Dostawcę usług odpowiedź na reklamację nie
została doręczona Abonentowi, Dostawca usług, na żądanie
Abonenta wyrażone w sposób określony w ust. 4, niezwłocznie
przekazuje ponownie tę odpowiedź, jej duplikat lub kopię.
19. Abonent, w porozumieniu z Dostawcą usług, określa sposób, formę i
postać w jakiej odpowiedź na reklamację, jej duplikat lub kopia, o
których mowa w ustępie poprzedzającym ma zostać przekazana. Na
żądanie Abonenta, w przypadku odmowy uznania reklamacji w
całości lub części, Dostawca usług ponownie przekazuje odpowiedź
na reklamację, jej duplikat lub kopię przesyłką poleconą, bez
względu na formę, w jakiej pierwotnie została wysłana odpowiedź
na reklamację.
20. Dostawca usług nie jest obowiązany do ponownego przekazania
Abonentowi odpowiedzi na reklamację, jej duplikatu lub kopii, jeżeli
z okoliczności danej sprawy jednoznacznie wynika, że odpowiedź na
reklamację została doręczona Abonentowi
21. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Abonent uprawniony
jest do skierowania sprawy na drogę sądową. Zamawiający lub
Abonent będący Konsumentem jest uprawniony do dochodzenia
roszczeń w postępowaniu mediacyjnym prowadzonym przez Prezesa
Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub przed stałymi polubownymi
sądami konsumenckimi przy Prezesie Urzędu Komunikacji
Elektronicznej, o których mowa w art. 109 i 110 Ustawy.
DZIAŁ XI
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ TAJEMNICA
TELEKOMUNIKACYJNA
1. Administratorem danych osobowych Abonenta jest: LYNX Paweł
Krzaczkowski z siedzibą w Stężycy przy ul. Jana III Sobieskiego 7. Dane
osobowe Abonenta przetwarzane są w zakresie niezbędnym do wykonania
Umowy Abonenckiej lub podjęcia na żądanie Zamawiającego działań
przed jej zawarciem, marketingu bezpośredniego własnych produktów lub
usług Dostawcy Usług oraz dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej
działalności gospodarczej. W zakresie określonym w przepisach prawa
dane osobowe mogą być przekazywane i udostępniane uprawnionym
osobom, organom lub sądom, w tym w celu dochodzenia roszczeń z tytułu
prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Podanie danych osobowych przez Abonenta jest dobrowolne. Abonentowi
przysługuje prawo wglądu do własnych danych osobowych i ich poprawiania.
3. Dostawca Usług, świadcząc Usługi, przestrzega tajemnicy
telekomunikacyjnej, obejmującej m.in. dane dotyczące Abonenta, treść
indywidualnych komunikatów oraz dane transmisyjne.
4. Dane transmisyjne obejmujące:
a. zastosowany protokół;
b. lokalizacji Zakończenia Sieci nadawcy lub odbiorcy;
c. początek, koniec, długość i rodzaj połączenia;
d. adresację IP;
oraz inne dane Abonenta obejmujące przetwarzane są dla celów
zarządzania ruchem Sieci oraz przekazywania w niej komunikatów,
obsługi abonentów oraz naliczenia opłat należnych z tytułu świadczenia
Usług.
5. Abonent ma możliwość wpływu na zakres przetwarzania danych
transmisyjnych i innych danych jego dotyczących poprzez udzielenie
(wycofanie) zgody na przetwarzanie tych danych, w przypadku, gdy dane
są przetwarzane na podstawie zgody Abonenta.
6. Dostawca Usług będzie przetwarzał dane transmisyjne w okresie
obowiązywania Umowy Abonenckiej, a po jej zakończeniu w okresie
dochodzenia roszczeń, nie później niż do czasu ich przedawnienia, lub
wykonywania zadań przewidzianych w przepisach prawa.
DZIAŁ XIII POSTANOWIENIA
KO Ń COWE
1. W sprawach nieuregulowanych Umową Abonencką, Regulaminem,
Cennikiem oraz odrębnymi regulaminami usług dodatkowych mają
zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w szczególności Ustawy oraz
Kodeksu cywilnego.
2. W trakcie trwania Umowy Abonenckiej Abonent obowiązany jest do
niezwłocznego powiadomienia Dostawcy Usług o każdej zmianie adresu
lub innych danych identyfikujących Abonenta zawartych w Umowie
Abonenckiej,
3. Dostawca Usług zastrzega sobie prawo do rejestrowania rozmów
telefonicznych prowadzonych przez Abonenta z Dostawcą Usług, w celu
utrwalenia jego wniosków oraz oświadczeń.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.11.2015r.


Copyright © 2014 R.Z.COMPUTER. Wszelkie prawa zastrzeżone.